وبلاگ

کرتین وال

نماهای کرتین وال:

سازه خودایستا که معمولا بدنه شیشه ای دارد . معمولا به جز بارهای مرده، وزن خود و فشارهای جانبی بار دیگری را در ساختمان تحمل نمی نماید.

انواع کلی ایستا:

  1. فیس کپ
  • HL
  • VL
  • ALL( کلی )
  1. فریم لس
  • کاست دار
  • U-channel

انواع روشهای نصب:

  1. استیک : ابتدا لاملهای عمودی پیش تولید شده سپس لاملهای افقی در جاساز های از قبل پیش بینی شده نصب شده و بعد نصب شیشه می شود.
  2. سمی یونیتایز: پروفیلهای افقی و عمودی از قبل درکارگاه به صورت پنجره ای تولید شده و بعد از نصب یونیتها، شیشه روی آن نصب می شود.
  3. یونیتایز: نما به آیتمها و جزء های کوچکتر ( طبقه به طبقه با عرض حدود ۱٫۵۰ تا ۴ متر) تقسیم شده و این اجزا کاملاً در کارگاه تولید و شیشه روی آن نصب می گرددو سپس این یونیتها در زیرسازهای از قبل تعیین شده نصب می گردند.